Global beskyttelse af personoplysninger

Forud for store forandringer i EU's forordning om databeskyttelse har Konica Minolta annonceret sin politik om global beskyttelse af personoplysninger for at sikre, at virksomheden forbliver på forkant med den globale bedste praksis på dette område.Den fremsynede politik blev bebudet forud for indførelsen af EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), der trådte i kraft 25. maj 2018. GDPR, der anses for at være den vigtigste ændring af databeskyttelseslovgivningen de seneste 20 år, medfører omfattende ændringer for virksomhederne – både EU-baserede og ikke-EU-baserede virksomheder, der behandler personoplysninger om EU-borgere – ved markant at styrke og beskytte enkeltpersoners rettigheder.Download politikken om global beskyttelse af personoplysninger:

Politik om global beskyttelse af personoplysninger

Som en voksende, global virksomhed, der beskæftiger sig med forskellige forretningsområder, erkender vi, Konica Minolta Group, at vores kunders, samarbejdspartneres, lederes og medarbejderes tillid er vores vigtigste aktiv. Konica Minolta Group erkender også, at vi ikke blot skal levere de bedste produkter og services, men også opfylde de højeste standarder for compliance og social ansvarlighed.Konica Minolta Group er forpligtet til at respektere vores kunders, samarbejdspartneres, lederes og medarbejderes privatliv samt beskytte vores kunders, samarbejdspartneres, lederes og medarbejderes personoplysninger.

Denne politik gælder for os, Konica Minolta, Inc. (“Konica Minolta”), og alle vores associerede selskaber (“koncernvirksomheder”) samt vores ledere og medarbejdere. “Associerede” betyder i dette tilfælde, at Konica Minolta kan håndhæve vedtagelsen af denne politik, direkte eller indirekte, på baggrund af flertalsafgørelser, ledelsesflertal eller efter aftale. Konica Minolta og koncernvirksomheder (“Konica Minolta Group”) fastsætter og håndhæver interne regler, f.eks. regler og procedurer i overensstemmelse med denne politik.Denne politik fastlægger de grundlæggende principper for Konica Minolta Groups databeskyttelses- og datasikkerhedsstandarder og sikrer overholdelse af nationale og internationale love om databeskyttelse, der gælder over hele verden. Den består derfor af internationalt anerkendte principper for databeskyttelse og agter ikke at erstatte, men supplere, de respektive nationale love om databeskyttelse og privatlivets fred (“national lovgivning”). Det betyder, at indholdet af denne politik skal overholdes i mangel af en tilsvarende national lovgivning, eller hvis en national lovgivning indeholder ringere krav end denne politik. På den anden side har en national lovgivning altid forrang i tilfælde af konflikt med denne politik, eller hvis den nationale lovgivning indeholder strengere krav end denne politik.Denne politik gælder for alle former for behandling af personoplysninger. I lande, hvor retlige enheders oplysninger er beskyttet i samme omfang som personoplysninger, gælder denne politik også for retlige enheders oplysninger. Anonymiserede oplysninger, f.eks. statistiske evalueringer eller undersøgelser, er ikke omfattet af denne politik.

Konica Minolta Groups principper for behandlingaf personoplysninger

  • Lovlighed, retfærdighed og gennemsigtighedPersonoplysninger bliver indsamlet og bearbejdet på en lovlig, retfærdig og gennemsigtig måde for at beskytte den registreredes rettigheder.?
  • Begrænsning til et bestemt formålPersonoplysninger indsamles kun til udtrykkeligt angivne og legitime formål og behandles ikke på en måde, der er uforeneligt med disse formål.
  • Datanøjagtighed/dataaktualitetPersonoplysninger skal være nøjagtige og, hvor det er relevant, holdes opdaterede. Konica Minolta Group tager alle rimelige skridt til at slette eller berigtige fejl uden forsinkelse.
  • Dataøkonomi/dataminimeringPersonoplysninger skal være passende, relevante og begrænsede til det strengt nødvendige. Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt.
  • Registreredes rettighederKonica Minolta Group respekterer registreredes rettigheder, herunder retten til at få indsigt i deres oplysninger, retten til begrænsning af behandling eller sletning og retten til nøjagtighed. Konica Minolta Group giver klare og entydige informationer om, hvordan og hvorfor registreredes oplysninger indsamles og bearbejdes.
  • SletningKoncernen sletter personoplysninger, der ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de er indsamlet, eller hvis et givet samtykket trækkes tilbage, og der ingen andre legitime formål er for behandlingen.
  • Sikkerhed under behandling/datasikkerhedPersonoplysninger behandles forsvarligt. Baseret på eventuelle risici træffes der tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod uautoriseret behandling eller ændring, mod tab eller ødelæggelse eller mod uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til personoplysninger, der sendes, lagres eller på anden måde behandles. Konica Minolta Group sikrer løbende integritet, tilgængelighed, fortrolighed og gyldighed. Konica Minolta Group sikrer robustheden af vores systemer og services, der behandler personoplysninger. I tilfælde af uheld har Konica Minolta Group mulighed for rettidigt at gendanne tilgængeligheden og adgangen til oplysninger.
  • Databeskyttelse gennem design og gennem standardKonica Minolta Group iværksætter de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at kun de personoplysninger, der er nødvendige for hvert enkelt formål, behandles. Princippet om databeskyttelse gennem design og gennem standard følges under udviklingen af nye produkter.
  • AnsvarlighedDer er ansvarlighed i alle former for behandling. Konica Minolta Group er ansvarlig for og kan dokumentere compliance.

Konica Minolta Groups databeskyttelsesorganisation

Alle selskaber i Konica Minolta Group udpeger en kvalificeret person, der er ansvarlig for gennemførelsen og overholdelsen af ovennævnte principper.Se vores pressemeddelelser:

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse, er du til enhver tid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Frau Dr. Frederike Rehker 
Databeskyttelsesrådgiver Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Datenschutzbeauftragte Konica Minolta Business Solutions Deutschland
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)511 7404-0
E-mail: dataprotection@konicaminolta.eu