Vilkår & betingelser

PRISER:
Alle priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Moms tillægges alle beløb og skal betales sammen med fakturabeløbet. Konica Minolta Business Solution Denmark A/S (herefter Konica Minolta) forbeholder sig ret til uden foregående varsel at ændre vores priser.

COPYDAN-AFGIFT:
Alle oplyste priser er ekskl. lovpligtig Copydan-afgift. Se betingelser for fritagelse for virksomheder på www.copydan.dk

BETALING:
Konica Minolta forbeholder sig ret til, uden videre, at levere en bestilling pr. efterkrav. Alle omkostninger til efterkrav betales af Konica Minolta Business Solution. Faktura leveres i PDF-fil pr. e-mail, ønskes papirfaktura faktureres kr. 129,00,-

Ved manglende rettidig betaling pålægges der rykkergebyr (i henhold til gældende lovgivning), samt renter i henhold til gældende regler (p.t. 2,5% pr. påbegyndt måned). I tilfælde af retslig inkasso betales alle udgifter i denne forbindelse af kunden.

EJENDOMSFORBEHOLD:
Konica Minolta forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Konica Minolta.

TRANSPORT: 
Fragt pålægges alle ordrer med mindre andet er aftalt. Ved levering uden for Danmarks grænser aftales leveringsbetingelser samt priser særskilt. Større enheder/volumen kun til fortov eller rampe uanset fakturabeløb. Dog kan yderligere transport arrangeres efter regning. Alle varer sendes med det af Konica Minolta anviste transportselskab. Vi har dag til dag-levering på katalogvarer bestilt inden kl. 14.00. For bestillings- og transitvarer vil varen være kunden i hænde indenfor 3-5 arbejdsdage. Der tages forbehold for udsolgte varer.

Med mindre andet er aftalt, er leveringsstedet kundens adresse. Leveringstider er angivet omtrentligt og er ikke bindende, med mindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af Konica Minolta. Konica Minolta er berettiget til at forlænge den aftalte leveringstid, forudsat Konica Minolta inden dette tidspunkt giver kunden underretning om forlængelsen. En eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke kunden til at udøve nogen misligholdelsesbeføjelser.

Det er kundens pligt at sikre at de modtagne varer stemmer overens med det bestilte. Skulle der være uoverensstemmelser imellem det modtagne og følgebrevet, er det kundens pligt straks at give besked herom. Det er kundens ansvar at bestilte kan leveres på den ønskede adresse i normal arbejdstid mellem 08.00 og 16.00. Der skal være person(er) på adressen ved levering - er der ikke det, ophører Konica Minolta ansvar for leveringen. Såfremt varerne har lidt skade under transporten, skal kunden straks gøre Konica Minolta opmærksom herpå. Såfremt vi ikke har modtaget henvendelse herom inden senest 1 dag mundtligt og 2 dage skriftligt, betragtes varen som leveret. Det er ligeledes kundens ansvar at rette henvendelse til Konica Minolta, såfremt faktura og det leverede ikke stemmer overens. Ved tvister angående forkert leveret antal kolli, betragtes det korrekte antal som det, der er kvitteret for ved modtagelsen.

REKLAMATION:
I henhold til gældende dansk lovgivning. Efter Konica Minoltas valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller det solgte vil blive omleveret. Konica Minoltas afhjælpningspligt omfatter ikke mangler, som er en følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke kunden bærer ansvaret eller risikoen.

Sker afhjælpning eller omlevering ikke inden rimelig tid, er kunden berettiget til at hæve købet, kræve afslag i købesummen eller kræve tilbagebetaling af den betalte købesum mod at stille det leverede til Konica Minoltas disposition. Kunden skal forud for dette have fremsendt skriftlig meddelelse om at nærværende bestemmelse påtænkes udnyttet, og fra tidspunktet fra afsendelsen af meddelelsen have givet Konica Minolta en rimelig frist til at afhjælpe eller omlevere.

KUNDECHECK:
Alle indtastede firma oplysninger vil blive kontrolleret. Som udgangspunkt kan alle der er registreret her med de opgivne firmainformationer handle på normale kundevilkår - dog forbeholder vi os retten til at tilbageholde eller annullere i tilfælde af, at informationer der er afgivet - enten ikke kan checkes eller på anden vis findes. Konica Minolta forbeholder sig ret til at annullere ordre, såfremt Konica Minolta ikke kan kreditgodkende kunden.

RETURVARER:
Fortrydes et køb kan varen returneres inden 14 dage, hvis den er uåbnet i original emballage. Dog vil der blive fratrukket 25 % af prisen i ekspeditionsgebyr. Hertil kommer fragt. Skulle den returnerede vare have fejl og mangler, der ikke var ved levering, forbeholder Konica Minolta sig ret til at nægte tilbage leveringen. specialordre hjemkøbt til kunder tages ikke retur.

ANSVAR:
Et erstatningsansvar over for Konica Minolta kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

Konica Minolta hæfter ikke for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller andet tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

SÆRLIGE BETINGELSER FOR PRODUKTER FRA TREDJEPART:
Ved køb af produkter produceret af andre end Konica Minolta, gælder der i tillæg til nærværende betingelser, producentens betingelser for produkterne, som eksempelvis softwareproducenters licensvilkår, End User License Agreements (EULA) og lignende.

TVISTER:
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene ved Glostrup byret efter dansk ret.

DER TAGES FORBEHOLD FOR: PRISSTIGNINGER, VALUTAÆNDRINGER, FORCE MAJEURE, AFGIFTSÆNDRINGER, UDSOLGTE VARER og TRYKFEJL.